Všeobecné obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenia obchodných podmienok a voľba práva

(1.1) Prvá časť obchodných podmienok upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť: AUNOIA s. r. o., IČO: 51 220 555, so sídlom na adrese Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 38130/R (ďalej len ako „Predávajúci“) a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho: www.aunoia.com (ďalej aj len ako „AUNOIA“).

Kontaktné údaje na Predávajúceho:

Email: [email protected]

IČO: 51 220 555

Korešpondenčná adresa: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Prevádzka: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK61 1100 0000 0029 4710 2973

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru [email protected]

tel. č. 032/640 01 09

(1.2)Kupujúcim sa v zmysle prvej časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(1.3) Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah založený touto zmluvou a všetky práva a povinnosti touto zmluvou založené sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, v ktorej má Predávajúci svoje sídlo. Kupujúci ako spotrebiteľ berie na vedomie, že na túto zmluvu sa môže vzťahovať aj právo členského štátu pobytu kupujúceho, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ale má pobyt v niektorom z členských štátov Európskej únie. Kupujúci berie na vedomie, že na základe článku 6 ods. 2 nariadenia Rím I má takisto k dispozícii ochranu, ktorú mu zaručujú tzv. imperatívne normy právneho poriadku, ktorý by sa uplatnil, keby neexistovala táto podmienka o voľbe práva.

(2) Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho

(2.1) Predávajúci má najmä tieto povinnosti:

(2.1.1) Dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

(2.1.2) Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad atď.).

(2.2) Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

(2.3) Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

(2.4) Kupujúci má najmä nasledujúce povinnosti:

(2.4.1) prevziať tovar,

(2.4.2) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na doručenie tovaru.

(2.5) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom stranami zmluvy.

(2.6) Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.

(3) Uzavretie kúpnej zmluvy

(3.1) K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára t. j. objednávky.

(3.2) Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční Predávajúci najneskôr do 24 hodín po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny si musí Predávajúci vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany Predávajúceho bude zmluvný vzťah uzavretý. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci dostane na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky.

(4) Dojednanie o kúpnej cene

(4.1) Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a to jedným z nižšie uvedených spôsobov:

(4.1.1) Online – (i) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho; (ii) online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Payout, Apple Pay, Google Pay, Mastercard alebo VISA; alebo

(4.1.2) Na dobierku – v hotovosti alebo platobnou kartou.

(4.2) Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

(4.3) Ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

(4.4) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v termíne podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

(5) Dodanie tovaru a platobné podmienky

(5.1) Objednávku Predávajúci vybaví tak, že dodá tovar objednaný kupujúcim na adresu uvedenú v objednávke, a to v najkratšom možnom čase od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(5.2) V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy objednaný tovar neprevezme na adrese uvedenej v objednávke, a to ani do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácií, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

(5.3) Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar zaňho prevzala iná osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve (adresa uvedená pri vyplnení objednávky), všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

(5.4) Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. Po poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť tzv. škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

(5.5) Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

(5.6) V každej zásielke je priložená faktúra (daňový doklad).

(5.7) Spôsoby platieb: Online – (i) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho; (ii) online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Payout, Apple Pay, Google Pay, Mastercard alebo VISA; alebo (iii) Na dobierku – v hotovosti alebo platobnou kartou.

(5.8) Spôsob dopravy si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Vybraný spôsob dodania tovaru sa považuje za záväzný. Predávajúci poskytuje nasledovné možnosti dopravy:

(5.8.2) Zmluvná predajňa, zmluvná lekáreň, zmluvný lekár, zmluvný partner, odberné miesto, kuriér.

(6) Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

(6.1) Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu prepravnou spoločnosťou.

(6.2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo v momente, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

(7) Reklamačný poriadok

(7.1) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho.

(7.2) Pre vybavovanie reklamácií platí tento Reklamačný poriadok.

(7.3) Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

(7.4) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva.

(7.5) Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar na adresu Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, pričom ho doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho a je v záručnej dobe – napríklad dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu, sa začína dňom, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

(7.5.1) doručenie vyplneného formuláru na uplatnenie reklamácie,

(7.5.2) doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

Formulár si môže spotrebiteľ stiahnuť kliknutím na tento odkaz: REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM. Začiatok reklamačného konania sa označuje ako deň uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa kupujúci môže obrátiť na Predávajúceho na email [email protected].

(7.6) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2. zákona o ochrane spotrebiteľa.

(7.7) V mieste určenom podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok na prijímanie reklamácii je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v zmysle § 18 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.

(7.8) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a ust. § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

(7.9) Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (a to e-mailom alebo / a doporučeným listom), a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby, ďalej ako „odborné posúdenie tovaru“. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(7.10) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

(7.11) Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

(7.11.1) Ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil u Predávajúceho,

(7.11.2) Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

(7.11.3) Uplynutím záručnej doby tovaru,

(7.11.4) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

(7.11.5) Neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

(7.11.6) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

(7.11.7) Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

(7.12) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

(7.12.1) Odovzdaním opraveného tovaru.

(7.12.2) Výmenou tovaru.

(7.12.3) Vrátením kúpnej ceny tovaru.

(7.12.4) Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

(7.12.5) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia.

(7.12.6) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

(7.13) Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailu.

(7.14) Záručná doba pri potravinách a doplnkoch stravy je záručná doba uvedená na obale. U ostatného tovaru je záruka 24 mesiacov a začína sa odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare a na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z nej musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

(7.15) Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

(7.16) V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na vymenený tovar, resp. jeho časť.

(7.17) Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

(7.17.1) odstránením vady alebo

(7.17.2) Predávajúci chybný tovar vymení.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu jedným z uvedených spôsobov: a) výmenou tovaru za tovar iný, b) v prípade, že Predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny, t.j. vystavením dobropisu na chybný tovar.

(7.18) Reklamácia sa vzťahuje len na chyby uvedené pri reklamácii.

(7.19) Za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

(7.20) Za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

(7.21) Za dobu, počas ktorej kupujúci nemôže pre chyby tovaru riadne tovar užívať, sa považuje doba, ktorá tvorí spolu vyše 180 dní.

(7.22) Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom kupujúci s rozhodnutím nesúhlasí, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

(8) Osobné údaje a ich ochrana

(8.1) Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a podľa nariadenia GDPR. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: Aunoia - Empire of body balance

(9) Odstúpenie od kúpnej zmluvy a prípady, keď odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné

(9.1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

(9.2) Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, to neplatí pri tovare, ktorý je športovou výživou alebo iným potravinárskym výrobkom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

(9.3) Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy žiadosťou v listinnej podobe zaslanou na adresu Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, alebo emailom zaslaným na adresu: [email protected]

(9.4) Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom na adresu: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, ako môže spotrebiteľ vyskúšať tovar v kamennom obchode a tovar nesmie byť poškodený.

(9.5) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

(9.6) Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní od dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa kupujúci nedohodne s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(9.7) Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým doručenie kupujúci nepreukáže. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru naspäť alebo po predložení dokladu o tom.

(9.8) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

(9.9) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie.

(9.10) Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 5 € do 100 €.

(9.11) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

(9.11.1) Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(9.11.2) Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

(9.11.3) Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

(9.12) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. Ak kupujúci zaplatil preddavok, bude mu tento uhradený naspäť do 14 pracovných dní. V prípade zrušenia objednávky kontaktujte Predávajúceho e-mailom: [email protected].

(10) Alternatívne riešenie sporov

(10.1) Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 €.

(10.2) Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.Europa.eu/consumers/odr.

(11) Záverečné ustanovenia

(11.1) Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akékoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ alebo prostredníctvom listových zásielok.

(11.1) Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veci ochrany spotrebiteľa s o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druhá časť všeobecných obchodných podmienok

elektronického obchodu www.aunoia.com

vzťahujúca sa na kupujúcich – podnikateľov

(1) Všeobecné ustanovenia obchodných podmienok a voľba práva

(1.1) Druhá časť obchodných podmienok upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť: AUNOIA s. r. o., IČO: 51 220 555, so sídlom na adrese Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 38130/R (ďalej len ako „Predávajúci“) a kupujúcim – podnikateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu Predávajúceho.

Kontaktné údaje na Predávajúceho:

Email: [email protected]

IČO: 51 220 555

Korešpondenčná adresa: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Prevádzka: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK61 1100 0000 0029 4710 2973

(1.2) Kupujúcim sa v zmysle druhej časti obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorým je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

(1.3) Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky vzťahujúce sa na uzavretú kúpnu zmluvu vyplývajúce z týchto obchodných podmienok môžu byť odlišné ako v prvej časti obchodných podmienok.

(1.4) Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah založený touto zmluvou a všetky práva a povinnosti touto zmluvou založené sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, v ktorej má Predávajúci svoje sídlo, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

(2) Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho

(2.1) Predávajúci má najmä tieto povinnosti:

(2.1.1) Dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

(2.1.2) Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

(2.2) Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

(2.3) Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

(2.4) Kupujúci má najmä nasledujúce povinnosti:

(2.4.1) prevziať tovar,

(2.4.2) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu včas vrátane nákladov na doručenie tovaru.

(2.5) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom stranami zmluvy.

(3) Uzavretie kúpnej zmluvy

(3.1) K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára, t. j. objednávky.

(3.2) Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční Predávajúci najneskôr do 24 hodín po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny si musí Predávajúci vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho bude zmluvný vzťah uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky.

(4) Dojednania o kúpnej cene

(4.1) Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, online platobnou kartou alebo platbou na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Predávajúceho sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

(4.2) Ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

(4.3) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v termíne podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

(5) Dodanie tovaru a platobné podmienky

(5.1) Objednávky vybavuje Predávajúci v najkratšom možnom čase od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dostatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(5.2) V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy objednaný tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, po záväznej akceptácii, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

(5.3) Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar zaňho prevzala iná osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady tým vzniknuté znáša kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

(5.4) Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, resp. tovar pri jeho doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť takzvaný škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

(5.5) Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

(6) Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

(6.1) Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu prepravnou spoločnosťou.

(6.2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo v momente, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

(7) Reklamačný poriadok pre podnikateľov

(7.1) Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho.

(7.2) Pre vybavovanie reklamácií platí tento reklamačný poriadok.

(7.3) Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

(7.4) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Ak tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád, iba ak preukáže, že tie mal tovar už v čase jeho prevzatia.

(7.5) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva.

(7.6) Reklamácie vybavuje Predávajúci písomne alebo elektronicky. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo u Predávajúceho. Kupujúci si uplatní reklamáciu tak, že doručí tovar vrátane príslušenstva na adresu: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a tento doručí poštou spolu s reklamovaným tovarom, alebo formulár na uplatnenie reklamácie doručí elektronicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu, sa začína dňom, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

(7.6.1) Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,

(7.6.2) Doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva.

Reklamačný formulár je možné stiahnuť kliknutím na tento odkaz: REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Predávajúceho e-mailom: [email protected].

(7.7) Reklamácie podnikateľov v zmysle týchto obchodných podmienok sa Predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 50 dní.

(7.8) Predávajúci si vyhradzuje právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

(7.9) Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

(7.9.1) nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo

(7.9.2) dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,

(7.9.3) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

(7.9.4) uplynutím záručnej doby tovaru,

(7.9.5) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

(7.9.6) používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

(7.9.7) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

(7.9.8) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

(7.9.9) poškodením tovaru používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

(7.9.10) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

(7.9.11) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

(7.9.12) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

(7.10) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

(7.10.1) odovzdaním opraveného tovaru,

(7.10.2) výmenou tovaru,

(7.10.3) vrátením kúpnej ceny tovaru,

(7.10.4) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

(7.10.5) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

(7.10.6) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

(7.11) Záručná doba pri potravinách a doplnkoch stravy je záručná doba uvedená na obale. U ostatného tovaru je záruka 12 mesiacov a začína sa odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je kupujúcim podnikateľ a výrobok kupuje pre svoju podnikateľskú činnosť, záručná doba sa počíta podľa záručných podmienok výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa obchodného zákonníka § 429 a nasledujúcich. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich – právnické osoby obmedzená. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záruku nie je možné uplatniť na bežné opotrebovanie tovaru a na darčeky k tovaru.

(7.12) Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar v dôsledku jeho opravy.

(7.13) V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

(7.14) Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci zabezpečí jeho opravu. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

(7.15) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

(7.16) V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

(7.16.1) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

(7.16.2) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

(7.16.3) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

(7.16.4) odstúpiť od zmluvy.

(7.17) Voľba medzi nárokmi o vybavení reklamácie kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

(7.18) Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v obchodných podmienkach, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

(7.19) Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

(7.20) Do času, kým kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, spôsobom odstránenia vád však Predávajúci nesmie spôsobiť vynaloženie neprimeraných nákladov kupujúcemu.

(7.21) V prípade, ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú poskytne Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže Predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť v súlade s obchodnými podmienkami.

(7.22) Kým kupujúci neurčí dodatočnú lehotu alebo si neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa obchodných podmienok.

(7.23) Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z obchodných podmienok, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa obchodných podmienok alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť.

(7.24) V zmysle obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy, alebo v tom čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

(7.25) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

(7.26) Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru, vyčerpané, a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú chybu uplatňovať reklamáciu opakovane.

(7.27) Ak Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, pričom kupujúci s výsledkom reklamácie nie je spokojný, môže si uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

(8) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(8.1) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote či cene určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci musí o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

(8.2) Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ, môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti od stavu vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený Predávajúcim. Predávajúci môže účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

(8.3) Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení obchodného zákonníka. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

(9) Záverečné ustanovenia

(9.1) Predávajúci má právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

(9.2) V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

(9.3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostredníctvom e-mailových správ alebo prostredníctvom listových zásielok.

(9.4) Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

Tretia časť všeobecných obchodných podmienok

elektronického obchodu www.aunoia.com

(1) Všeobecné ustanovenia platné pre prvú a druhú časť týchto všeobecných obchodných podmienok:

(1.1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú voči kupujúcemu – spotrebiteľovi a podnikateľovi účinnosť dňom uzatvorenia zmluvy.

(1.2) Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto obchodné podmienky. Na vzťah medzi spotrebiteľom/podnikateľom a Predávajúcim sa aplikujú všeobecné obchodné podmienky platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

(1.3) Ak je niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Na ustanovenia týchto obchodných podmienok sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.

(1.4) Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien a aktualizácii vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2023.